Hyzmat we goldaw

Kepillik syýasaty:

Bu kepillik syýasaty gönüden-göni MPLED-den satyn alnan we ygtybarly kepillik möhletinde (mundan beýläk "önümler" diýilýär) LED displeý önümlerine degişlidir.

Kepillik möhleti

Kepillik möhleti şertnamada ylalaşylan möhletlere laýyklykda bolmalydyr we kepillik möhletinde kepillik kartoçkasy ýa-da beýleki ygtybarly talonlar berilýär.

Kepillik hyzmaty

Önümler gurnalar we önüm gollanmasynda görkezilen Gurmak görkezmeleri we ulanmak üçin seresaplyklar bilen berk gabat geler.Adaty ulanylanda Önümleriň hilinde, materiallarynda we önümçiliginde kemçilikler bar bolsa, Unilumin şu kepillik syýasaty boýunça Önümler üçin kepillik hyzmatyny hödürleýär.

1. Kepillik çäkleri

Bu kepillik syýasaty gönüden-göni MPLED-den we kepillik möhletinde satyn alnan LED displeý önümlerine (mundan beýläk “Önümler” diýilýär) degişlidir.Göni MPLED-den satyn alynmadyk önümler bu kepillik syýasatyna degişli däldir.

2. Kepillik hyzmatynyň görnüşleri

2.1 7x24H Onlaýn uzakdaky mugt tehniki hyzmat

Uzakdan tehniki görkezme, ýönekeý, umumy tehniki meseleleri çözmäge kömek etmek üçin telefon, poçta we beýleki usullar ýaly gyssagly habarlaşma gurallary arkaly berilýär.Bu hyzmat, tehniki näsazlyklar üçin ulanylýar, ýöne signal kabeliniň we elektrik kabeliniň birikmesi, programma üpjünçiligini ulanmagyň ulgam programma üpjünçiligi meselesi we parametr sazlamalary, modulyň çalyşmagy, elektrik üpjünçiligi, ulgam kartoçkasy we ş.m.

2.2 Müşderi üçin ýerinde görkezme, gurnama we okuw hyzmatlaryny beriň.

2.3 Zawody abatlamak hyzmatyna dolanmak

a) Onlaýn uzakdan hyzmat etmek arkaly çözüp bolmaýan önümleriň problemalary üçin, Unilumin müşderiler bilen zawodyň abatlaýyş hyzmatyna gaýdyp geljekdigini ýa-da ýokdugyny tassyklar.

b) Zawodyň abatlaýyş hyzmaty zerur bolsa, müşderi Unilumin hyzmat ediş stansiýasyna gaýtarylan önümleri ýa-da bölekleri yzyna gaýtarmak üçin ýük, ätiýaçlandyryş, nyrh we gümrük tölegini tölemeli.MPLED abatlanan önümleri ýa-da bölekleri müşderä yzyna iberer we diňe bir taraplaýyn ýük göterer.

ç) MPLED gelenden soň töleg arkaly rugsatsyz yzyna gaýtarmagy ret eder we haýsydyr bir nyrh we gümrük tölegleri üçin jogapkärçilik çekmez.MPLED transport ýa-da nädogry bukja sebäpli abatlanan önümleriň ýa-da bölekleriň kemçilikleri, zeperleri ýa-da ýitgileri üçin jogapkärçilik çekmeýär.

Global ştab-kwartirasy

Şençzhenen, Hytaý

Goşmaça: B blogy, 10-njy bina, Huafeng senagat zolagy, Fuyong, Baoan, Şençzhenen, Guangdong welaýaty.518103

Telefon: +86 15817393215

E-poçta:lisa@mpled.cn

ABŞ

Goşmaça: 9848 Owensmouth Ave Chatsworth CA 91311 ABŞ

Telefon: (323) 687-5550

E-poçta:daniel@mpled.cn

Indoneziýa

Goşmaça: Komp.taman duta mas blok b9 no18a tubagus angke, jakarta-barat

Telefon: +62 838-7072-9188

E-poçta:mediacomm_led@yahoo.com

Düşündiriş

Aşakdaky şertler sebäpli kemçilikler ýa-da zyýanlar üçin MPLED tarapyndan hiç hili kepillik jogapkärçiligi öz üstüne alynmaýar

1. Başgaça ýazylmadyk bolsa, bu kepillik syýasaty sarp edijiler üçin ulanylmaýar, emma birikdirijiler, torlar, süýümli optiki kabeller, kabeller, elektrik kabelleri, signal kabelleri, awiasiýa birikdirijileri we beýleki simler we birikmeler.

2. Nädogry ulanmak, nädogry işlemek, nädogry işlemek, ekrany nädogry gurmak / sökmek ýa-da başga bir müşderiniň nädogry hereketleri sebäpli ýüze çykan kemçilikler, näsazlyklar ýa-da zyýanlar.Ulag wagtynda ýüze çykýan kemçilikler, näsazlyklar ýa-da zyýanlar.

3. MPLED-iň rugsady bolmazdan rugsatsyz sökmek we abatlamak.

4. Önüm gollanmasyna laýyk gelmeýän nädogry ulanmak ýa-da nädogry hyzmat etmek.

5. Adam tarapyndan ýetirilen zyýanlar, fiziki zeperler, heläkçilikler we önümiň nädogry ulanylmagy, komponent kemçiligi, PCB tagtasynyň kemçiligi we ş.m.

6. “Force Majeure” wakalary sebäpli dörän önümiň zaýalanmagy ýa-da näsazlygy, şol sanda uruş, terrorçylyk hereketleri, suw joşmalary, ýangynlar, ýer titremeler, ýyldyrym we ş.m.

7. Önüm gury, şemalladylýan gurşawda saklanmalydyr.Önüm gollanmasyna laýyk gelmeýän, daşky gurşawda saklanylmagy sebäpli ýüze çykýan islendik kemçilikler, näsazlyklar ýa-da zyýanlar, şol sanda aşa howa, çyglylyk, duz dumanlary, basyş, ýyldyrym, möhürlenen daşky gurşaw, gysylan giňişlik we ş.m.

8. Önümiň parametrlerine laýyk gelmeýän şertlerde ulanylýan önümler, ýöne pes ýa-da has ýokary naprýa .eniýe, aşa ýa-da aşa güýç ýokarlanmagy, nädogry güýç şertleri bilen çäklenmeýär.

9. Gurmak wagtynda tehniki görkezmelere, görkezmelere ýa-da seresaplyklara laýyk gelmezlik sebäpli ýüze çykýan kemçilikler, näsazlyklar ýa-da zyýanlar.

10. Adaty şertlerde ýagtylygyň we reňkiň tebigy ýitmegi.Önümiň öndürijiliginde adaty zaýalanmak, adaty könelmek.

11. Zerur tehniki hyzmatyň bolmazlygy.

12. Önümiň hili, dizaýny we önümçiligi sebäpli ýüze çykmadyk beýleki abatlaýyş işleri.

13. Hakyky kepillik resminamalary berlip bilinmez.Önümiň seriýa belgisi ýyrtyldy