Daşky yşyk-diodly displeýler

 • Pes energiýa sarp ediş P5 açyk howanyň ýaýramagy

  Pes energiýa sarp ediş P5 açyk howanyň ýaýramagy

  1. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin modullary / panelleri / güýç gutularyny öz içine alýan köp gatly suwa çydamly dizaýn
  2. Professional ýylylyk paýlanyş gurluşynyň dizaýny Parts Bölekleriň ömrüni netijeli uzadyň.
  3.Fansyz dizaýn, tozan we suw buglarynyň şkafyň içine girmeginiň öňüni alýar
  4.5 ýyllyk önüm kepilligi , Kepillendirilen durnuklylyk we ygtybarlylyk
  5.Bu panel ven Amatly ulag Transport Ulag çykdajylaryny tygşytlaň

 • Uly doly reňkli goşa taraply ýeke sütün görnüşli p6 gurşunly ekran paneli

  Uly doly reňkli goşa taraply ýeke sütün görnüşli p6 gurşunly ekran paneli

  1. Ajaýyp displeýiň hili Uzak ömür we ajaýyp çydamlylyk
  2. Iň ösen awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary we hünärmenler topary, birinji derejeli çig maly saýlamak, berk çig mal we prosese gözegçilik
  3. Kuwwatlylygy az sarp etmek heat Pes ýylylygyň ýaýramagy 、 Uzak ömri
  4. Highokary ýagtylyk , Greokary çal terezisi , ýokary kontrast gatnaşygy , ýokary täzeleniş derejesi color Giň reňkli gamut , levelokary derejeli sürüjilik IC
  5. 304 poslamaýan polat nurbatlar we gulplar, alýumin paneli we süýümli aýna bilen örtülen berk izolýasiýa simleriniň goşa goragy, şeýlelik bilen önümlerimiziň has uzak ömrüni üpjün edýär.

 • Öň arka modulyna hyzmat etmek Çalt gurnama P10 ýolbaşçylyk paneli

  Öň arka modulyna hyzmat etmek Çalt gurnama P10 ýolbaşçylyk paneli

  1. Iň ýokary çözgüt we aýdyňlyk
  2. Iň ýokary gorag derejesi IP65
  3. Adaty displeý bilen deňeşdirilende 50% -den gowrak energiýa tygşytlap biler;
  4. Mahabat bildiriş tagtalary, bellik bellikleri, köçe görnüşindäki bildiriş tagtalary, sanly bellikler, transport merkezi bellikleri, stadionlar
  5. Highokary ýagtylyk strong güýçli göni Gün şöhlesinde-de şekiliň aýratyn görünmegi

 • Hususy ululykdaky energiýa tygşytlaýjy daşky gurşawy goramak HD P8 ekrany

  Hususy ululykdaky energiýa tygşytlaýjy daşky gurşawy goramak HD P8 ekrany

  1. Mahabatyň mazmuny, dürli müşderiler we dürli mahabatlar üçin islän wagtyňyz üýtgedilip bilner.
  2. displeý amalyny islän wagtyňyz, islendik ýerde bilip bilersiňiz.
  3. programma üpjünçiliginiň wagty ýa-da el bilen islendik wagt ekrany açyp we öçürip, gözegçilik edilmeýän funksiýa ýetip biler.
  4.LED ekrany köp mukdarda gyzgyn zyňýar, umumy ekran ulgamynyň durnukly işlemegini üpjün etmek üçin kompaniýamyz, ähli gaz akmagy hakda pikirlenip, ekrany sowatmak ulgamynda öwrenýär, güýçli konwektiw ýylylygy aýyrmak ulgamyny öwrenýäris, ulgamy has durnukly we ygtybarly.
  5. Uzak ömri 100,000 sagatdan gowrak (takmynan 10 ýyl)

 • ýokary ýagtylyk millet ýyldyzy altyn sapak p10 mahabat üçin paneller

  ýokary ýagtylyk millet ýyldyzy altyn sapak p10 mahabat üçin paneller

  1. ighteňil agram.Daşamak we gurnamak we iş çykdajylaryny tygşytlamak üçin amatly, akym görkezişleri üçin amatly.
  2. Gowy görnüş we ýönekeý gurluşlar.
  3. highokary düzediş ýagtylygy we çal şkalada zyýan ýok, owadan şekil üçin düzediş tehnologiýasyna ýetiň
  4. Söwda merkezleriniň, dükanlaryň, banklaryň we awtoulag satyjylarynyň keşpleri.
  5. highokary täzeleniş tizligi we ýokary çal, täjirçilik ulanylyşynyň ýokary wizual hiliniň islegini kanagatlandyrýan suraty has reallaşdyrýar.