3D LED sahna ekrany dizaýny: Konsertler we aýdym-saz çäreleri üçin ajaýyp wizual effektleri döretmek

3D LED sahna ekrany dizaýny: Konsertler we aýdym-saz çäreleri üçin ajaýyp wizual effektleri döretmek

 

LED tehnologiýasynyň ösmegi bilen, 3D LED sahna ekranlary konsertler we aýdym-saz çäreleri üçin sahna dizaýnynda has meşhur elemente öwrüldi.3D wizual effekt döretmek arkaly bu ekranlar atmosferany ep-esli ýokarlandyryp, tomaşaçylary aýdym-saz we ýerine ýetirişe çümdürip biler.Bu makalada 3D LED tehnologiýasynyň ösüşini we 3D LED sahna ekranlarynyň sahna dizaýnynda ulanylyşyny öwreneris.
01 PIX-7-Trick-3D-481914-MM-18
3D LED tehnologiýasynyň ösüşini monohrom LED ekranlaryň ilkinji günlerinden alyp bolýar.Tehnologiýa kämilleşdigiçe doly reňkli LED ekranlar peýda boldy, soňra çuňluk duýgusyny döretmek üçin birnäçe ekrany birleşdirip 3D wizual effekt gazanyldy.Indi 3D LED ekranlar bir ekrana goşmaça enjamlar zerurlygy bolmazdan 3D şekilleri görkezip biljek we şekilleri dürli tarapdan görüp boljak derejä ýetdi.
02 3D açyk meýdanda dispalyupgraded-viva-vision-17
       
Soňky ýyllarda 3D LED sahna ekranlarynyň sahna dizaýnynda ulanylmagy has meşhur boldy.Sahna dizaýnerleri bu ekranlary ulanyp, abstrakt nagyşlar, real görnüşler we hatda üç ölçegli gahrymanlar ýaly dürli şekilleri we wizual effektleri döredip bilerler.Bu täsirler diňe bir görnükli däl, eýsem umumy çeper aňlatmany güýçlendirip, çykyşyň keýpini we mowzugyny görkezmäge kömek edýär.
03 3D jaýyň içinde disolay
Şeýle-de bolsa, 3D LED sahna ekranlarynyň dizaýny käbir kynçylyklary we kynçylyklary hem görkezýär.Birinjiden, 3D LED sahna ekranlaryny öndürmek professional tehnologiýa we enjamlary talap edýär we kiçi göwrümli çykyşlar ýa-da medeni çäreler üçin çäklendirme bolup biljek çykdajy birneme ýokary.Ikinjiden, ekranyň çözgüdi we reňkiniň çäkliligi sebäpli, tomaşaçylaryň görüş tejribesine we duýgusyna täsir edip biler.Şonuň üçin sahna dizaýnerleri 3D LED sahna ekranlarynyň dizaýnynda we ulanylyşynda bu faktorlara doly göz aýlamaly we has ajaýyp effektleri döretmäge çalyşmaly.
Gapynyň basgançagynda 3D görnüşli displeý
Häzirki wagtda içerki we halkara derejesinde belli konsertleriň we aýdym-saz çäreleriniň köpüsi aýdym-sazyň we ýerine ýetirişiň wizual täsirini ýokarlandyrmak üçin 3D LED sahna ekranlaryny ulanýarlar.Mysal üçin, Günorta Koreýada geçirilen BTS konsertinde köp sanly 3D LED sahna ekranlary ýyldyzly asman, ummanlar we şäherler ýaly dürli şekilleri we effektleri döretmek üçin ulanyldy, bu bolsa tomaşaçylara aýdym-sazyň özüne çekijiligine çümmäge mümkinçilik berdi. we sahna.Hytaýda köp sanly konsert we aýdym-saz festiwaly meşhur aýdymçy Jeý Çunyň konsertleri we Strawberry aýdym-saz festiwaly ýaly uly göwrümli aýdym-saz festiwallary ýaly 3D LED sahna ekranlaryny ulanyp başlady.
05 3D açyk meýdanda
Sözümiň ahyrynda, 3D LED sahna ekranlarynyň dizaýny we ulanylyşy tomaşaçylara has ajaýyp we ajaýyp wizual tejribe getirip, sahna dizaýnynyň möhüm bölegine öwrüldi.Geljekde tomaşaçylara has ajaýyp çykyşlary we çeper aňlatmalary getirip, has täze tehnologiýalaryň we täzelikleriň ulanylmagyna garaşyp bileris.

Iş wagty: 20-2023-nji fewral