MPLED-e hoş geldiňiz, müşderilere dünýä derejesindäki LED displeýi we müşderiniň bahasyny ýokarlandyrmak üçin çözgüt hödürlemegi maksat edinýäris.Korporatiw medeniýetimiz aşakdaky esasy düşünjelere esaslanýar:

Adamlara gönükdirilen

Adamlara gönükdirilen

Iň ýokary hilli iş gurşawyny we ösüş mümkinçiliklerini üpjün edip, her MPLED işgärlerine hormat goýýarys we ynanýarys.Işgärlerimiziň şahsy zerurlyklaryny we deňagramlylygyny ileri tutýarys, kärhananyň ösüşine gatnaşmagyny höweslendirýäris we karýerany ösdürmegi meýilleşdirmek we höweslendirmek mümkinçiliklerini berýäris.Kompaniýa bilen işgärlerimiziň arasynda özara peýdaly gatnaşyk gurmagy maksat edinýäris, kompaniýanyň dolandyrylyşyny we hyzmatlaryny optimizirlemek üçin toparyň hyzmatdaşlygyna we işgärleriň pikirlerine baha berýäris.Işgärlerimize yzygiderli ideg we goldaw arkaly MPLED janly we innowasiýa, bäsdeşlik kärhanasyna öwrüljekdigine ynanýarys.

Müşderi merkezi

MPLED-de elmydama müşderilerimizi birinji ýerde goýýarys.Biziň maksadymyz, ýokary hilli LED displeý önümlerini we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we çözmek üçin çözgütler bilen üpjün etmek.Müşderilerimiziň isleglerini diňleýäris we özboluşly talaplaryna laýyk gelýän çözgütleri bermäge çalyşýarys.Hyzmatlarymyzy we önümlerimizi iň ýokary ülňülere laýyk gelýän we ähli ulanylýan düzgünlere we şahadatnamalara laýyk gelmegini üpjün edýäris.Müşderi goldaw toparymyz elmydama jaň edýär we müşderilerimiziň ýüze çykyp biljek ähli meselelerine öz wagtynda we netijeli çözgütleri bermäge bagyşlanýar.MPLED-de, müşderilerimize ynam, dogruçyllyk, birek-birege hormat goýmak we müşderiniň kanagatlylygy esasynda uzak möhletli gatnaşyklar gurmagy maksat edinýäris.

Müşderi merkezi

Görüş :

“LED Display” çözgüt üpjün edijisiniň dünýäde öňdebaryjy markasy bolmak üçin MPLED gurmak.

Missiýa :

Ekrany has ýönekeýleşdirmek we hemme zadyň internetini durmuşa geçirmek üçin; LED displeýi LED telewizor ýaly müňlerçe öý hojalygyna girsin.

Esasy bahasy :

Tehnologiki täzelikleri amala aşyrmagy we pudak tehnologiýasynyň ösüşine ýolbaşçylyk etmegi dowam ediň!

“LED” displeýini gurmak, işlemek, tehniki hyzmat etmek has ýönekeýleşdiriň.

Has köp baha :

Jogapkärçilik: Müşderilerimize, işgärlerimize we hyzmatdaşlarymyza iň ýokary hilli hyzmat bermek jogapkärçiligini öz üstüne alýarys.

Deň hormat: Her bir işgäri we hyzmatdaşy hormatlaýarys, deň aragatnaşyk saklaýarys we bilelikde ösýäris.

Yhlas we yhlas: Her bir müşderä we hyzmatdaşlara çyn ýürekden çemeleşýäris we bitewiligini saklaýarys.

Ylmy dolandyryş: Netijäni we hili ýokarlandyrmak üçin kärhanany dolandyrmak üçin ylmy usullary we düşünjeleri ulanýarys.

Pespällik bilen öwrenmek: Täze bilimleri yzygiderli öwrenýäris we öz mümkinçiliklerimizi ösdürýäris, kiçigöwünlilik bilen garaýarys.

Üznüksiz täzelik: Täzeçilligi yzarlaýarys we müşderilere has gowy önümler we hyzmatlar bermäge çalyşýarys.

Aşakdaky setir

Aşakdaky setiri ýerine ýetirýäris:

Bikanun däl: Milli kanunlara we kadalara berk boýun egýäris we kanuny işleýäris.

Müşderileri aldamaň: Biz her bir müşderä çyn ýürekden çemeleşýäris, ýalan propaganda etmeýäris we müşderileri aldamaýarys.

Işgärleriň hukuklaryna we bähbitlerine zyýan ýok: Biz işgärler hakda alada edýäris, olaryň hukuklaryny we bähbitlerini goraýarys we işgärlere gowy iş gurşawy we ösüş meýdançasy berýäris.

Üpjün edijilerden peýdalanmaň: Bilelikde ösmek üçin üpjün edijiler bilen adalatly we dogruçyl hyzmatdaşlygy ýola goýýarys.

MPLED-e goşulyň, kärhananyň gözýetimini we wezipesini durmuşa geçirmek üçin bilelikde işleşeliň.

MPLED-e goşulyň, kärhananyň gözýetimini we wezipesini durmuşa geçirmek üçin bilelikde işleşeliň.

logo (5)