wps_doc_20

Kim MpLED

Bir nokatly çözgütli LED displeý üpjünçisiniň lideri hökmünde MPLED ýapyk we açyk LED displeýini ösdürmek, öndürmek, marketing etmek, DOOH, ses we wideo LED, XR LED, nepis piksel, edalaňaç göz 3D, ses we wideo LED, ýöriteleşdirilen LED, Akylly şäher LED, aç-açan LED displeý, stadionyň LED displeýi, akylly konferensiýa ulgamy we ş.m.
Häzirki wagta çenli çözgüdimiz dünýäniň 90-dan gowrak ýurdunda görkezildi.Günorta Koreýa, Singapur, Japanaponiýa, Eastakyn Gündogar, Müsür, Fransiýa, Angliýa, Täze Zelandiýa, Demirgazyk Amerika, Meksika, Marokko, Günorta Afrika ýaly käbir ýurtlarda we sebitlerde oňyn rol oýnaýarys we ýerli hyzmatdaşlar bilen durnukly gatnaşyk gurýarys.

MOLED-bazar (2)

Näme edip bileris

MPLED ISO9001 / ISO14001 halkara hil dolandyryş ulgamyna berk gözegçilik etdi. Bizde dünýä derejesinde doly awtomatiki önümçilik liniýasy we ýokary hilli synag enjamlary bar. Önümlerimiz CE, ROSH, FCC, PSE, IP65 kepilnamasy we ş.m.
LED displeýleri üçin aýda 3000 inedördül metrden gowrak önümçilik kuwwatyny, 6 sany täze PANASONIC ýokary tizlikli SMT maşynyndan, 2 sany uly gurşunsyz şöhlelendiriji peçden we 8-den gowrak döwrebap tozan we statiksiz önümçilik liniýasy bilen üpjün edip bileris. 300 ökde işçi.

MPLED önümçilik kuwwaty

Ippingüklemezden ozal iň gowy hiline göz ýetirmek üçin näme ederis?Çig materialy barlamak, 24 sagat LED modulynyň garramagy we 72h doly ekranyň garramagy.Käbir ýörite taslamalar üçin suw geçirmeýän we şok synagyny goşarys.Örän erbet howa gurşawy üçin ýokary we pes temperatura synagy, yrgyldy synagy, duz sepmek synagy, tozan synagy we ş.m. ederis.
Onda näme üçin beýle edýäris?Diňe MPLED önümleriniň durnukly we ygtybarlydygyna göz ýetirmek üçin.Kanagatly jogap almak isleýän zadymyz!
Packagehli sargyt önümlerini paketden öň 100% gözden geçirýäris, kepillik çäginde, LED ekrany giňden şowsuz we düzedip bolmajak bolsa (adam tarapyndan döredilen zeper ýa-da tebigy betbagtçylyklardan başga) täze önümi mugt soramaga hakyňyz bar.

MPLED Hil gözegçiligi

Nirä barýarys

Müşderi gönükdirilen, tehnologiki innowasiýa we hyzmat täzelikleri esasy bolup, müşderiler üçin hemişe baha döredýär, öňdebaryjy displeý işini ýönekeýleşdirýär.
Şu wagta çenli täjirçilik ekrany we hünärmenleriň görkezýän ekrany çarçuwanyň gurluşynyň, konfigurasiýa faýlynyň we döwülen bölekleri barlamagyň zerurlygynyň ýokdugyna düşünip bilýäris, programma üpjünçiligi size hemme zady wagtynda görkezer. Indiki gözleg we meýilnamalaşdyryşda ähli ekran internete düşünip biler Hemme zat. Gurluş moduly, alnan kartoçka, elektrik üpjünçiligi we iberiş gutusy, wideo prosessor we ş.m. ýaly ähli böleklere gözegçilik we gözegçilik etmek üçin bir platforma ulanyp bileris.
Dünýä derejesindäki öňdebaryjy sergi brendini gurmak üçin, bize goşulmaga we ýönekeý, ýöne güýçli iş gatnaşyklaryny gurmaga pikir edýän müşderileri tüýs ýürekden çagyrýarys.

MPLED inerener ýerinde tehniki goldaw

Näme üçin bizi saýlamaly?

20 ýyldan gowrak LED displeý tejribe topary, taslamaňyzy ajaýyp durmuşa geçirmek üçin hünär we netijelilik bilen iň giňişleýin çözgüdi berip bileris.
“LED” displeýi üçin 3-7 gün, “LED” ekrany sazlamak üçin 20-30 gün, “LED” displeýini 100% düzmek üçin 30-60 gün, bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin her ýyl 3-5 sany täze önüm çykararys.

MPLED hünärmenler topary
MPLED hünärmenleriniň güýji

MPLED - Ynamly we ygtybarly hyzmatdaşyňyz!

logo (5)