Distribýutor boluň

Distribýutor

MPLED distribýutory boluň we gymmat bahaly ýa-da önümçilik enjamlary bolmazdan girdejili işe eýe boluň.MPLED giňişleýin "apparat + programma üpjünçiligi + mazmun" çözgütlerini hödürleýän zawodyňyz bolar.MPLED galan zatlary ýerine ýetirýän bolsa, ýerli müşderi hyzmatyna we bazaryna üns beriň.Bize goşulyň we berk, tertipli gatnaşyk guruň.Simplönekeýligi we üstünligi başdan geçiriň.

Näme üçin MPLED paýlaýjy bolmaly?

MPLED, LED displeý ulgam çözgütleriniň dünýäde öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde, film we telewideniýe, mahabat, hökümet we kärhana, lizing, bilim, bank, aragatnaşyk, pudak ýaly programma üpjünçiligi, enjam we mazmuny birleşdirýän umumy çözgütleri we doly iş hyzmatlaryny bermäge borçlanýar. we sanly döredijilik.

Müşderilere gönükdirilen, tehnologiki innowasiýa we hyzmat täzelikleri bilen esasy we müşderiler üçin hemişe baha döredýän, öňdebaryjy displeý işini ýönekeýleşdirýär. Köp potratçylar, mahabat berijiler, in engineeringenerçilik firmalary, dizaýnerler, meşhur markalar, ulgamlar üçin uzak möhletli hyzmatdaş bolandygymyza buýsanýarys. integratorlar, çözgüt üpjün edijiler, lomaý satyjylar, paýlaýjylar we dilerler.

Bize goşulyň, güýçli we wepaly goldawçy bilen öz karýeraňyzy gurup bilersiňiz!

Mugt sergi otagynyň dizaýny we nusga goldawy:

Mugt sergi otagynyň dizaýnyny we nusgalaryny beriň we sergi otaglaryny gurmaga agentlere kömek ediň

Bilelikdäki sergi:

Bilelikdäki sergi, önümleri bilelikde görkezmek, markanyň täsirini we bazaryň täsirini ýokarlandyrmak.

Satyş we in engineeringenerçilik okuwy:

Toparyň müşderi hyzmat mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin hünär satuwy we in engineeringenerçilik okuwyny beriň.

Bazar gözlegleri we pudak hasabatlary:

Agentlere bazaryň tendensiýalaryna düşünmäge we netijeli satuw strategiýalaryny düzmäge kömek etmek üçin yzygiderli bazar gözlegleri we önümçilik hasabatlaryny beriň.

Agent goldaw goldaw ulgamy:

Agentlere has bäsdeşlik bahalaryndan lezzet almak we satuwyň ösüşini ýokarlandyrmak üçin ýörite agent goldaw nyrh ulgamyny dörediň.

VIP müşderi hyzmaty:

VIP müşderileri üçin ileri tutulýan önümçilik hyzmatlaryny beriň, sargytlaryň ileri tutulmagyny we iberilmegini üpjün ediň we müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyryň

Işewürligiň ösmegine we bazaryň üstünliklerine ýetmek üçin agentler bilen ýakyndan işleşeris.Geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň!

logo (5)
biziň wekilimiz
wps_doc_7